IT Support Service - IT Outsource Support – NTT SuperCare365 IT

Điều Khoản Dịch Vụ

Chào mừng bạn đến với NTT-SuperCare365!

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”). Dịch vụ được cung cấp bởi NTT-SuperCare365 (“NTT”) chịu trách nhiệm bởi CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG MỚI có trụ sở tại 1D Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Dịch vụ của chúng tôi rất đa dạng nên đôi khi có thể áp dụng các điều khoản bổ sung hoặc các yêu cầu về sản phẩm (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi). Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo Dịch vụ liên quan và các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn sử dụng các Dịch vụ đó.

Bảo Mật và Giao Dịch bằng Thư Điện Tử

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng thư điện tử. Tuy nhiên, bạn không nên gửi cho chúng tôi các thông tin mật hoặc mang tính nhạy cảm nếu như bạn chưa bàn thảo với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi và được chấp thuận việc gửi các thông tin đó. Chúng tôi không bảo đảm việc bảo mật bất kỳ thông tin nào mà vô tình nhận được.

Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin về bạn hoặc thông tin mà khách hàng có thể gửi cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn cho bất kỳ công ty hoặc bên ngoài nào mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi không cho thuê, bán hoặc kinh doanh bất kỳ danh mục khách hàng giao dịch thư từ nào.

Không Chịu Trách Nhiệm

Bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro trong việc sử dụng thông tin trên trang tin điện tử này. Thông tin và cấu trúc của trang tin điện tử có thể được thay đổi, điều chỉnh, cập nhật hoặc cải tiến mà không phải thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng hoặc giải thích thông tin trên trang tin điện tử này. Xin lưu ý là trang tin điện tử này và bất kỳ thông tin nào nêu ở đây được cung cấp “NHƯ HIỆN TRẠNG “. Chúng tôi không CAM KẾT, TUYÊN BỐ HOẶC KHIẾU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ MINH THỊ HOẶC NGỤ Ý, ĐỐI VỚI THÔNG TIN TRÌNH BÀY TẠI HOẶC THÔNG QUA TRANG TIN ĐIỆN TỬ NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, TÍNH THÍCH HỢP VỚI MỤC ĐÍCH NÀO ĐÓ HOẶC VIỆC KHÔNG XÂM PHẠM.

Liên Kết

Trang tin điện tử này cũng có thể bao gồm các liên kết với các Trang tin điện tử do các bên khác khai thác. Các liên kết với các Trang tin điện tử này được cung cấp thêm thông tin chi tiết để tạo thuận lợi cho bạn. Nếu bạn chọn cách truy cập Trang tin điện tử từ các liên kết mà chúng tôi cung cấp, khi đó các hoạt động và thông tin bạn phổ biến trên Trang tin điện tử đó sẽ theo quy định về chính sách bảo mật của Trang tin điện tử đó, không phải là chính sách bảo mật của Trang tin điện tử chúng tôi.

Chúng tôi đã không kiểm tra bất kỳ phần mềm hoặc thông tin nào mà có thể được tìm thấy trên bất kỳ Trang tin điện tử liên kết nào. Do vậy, chúng tôi không thể thực hiện, cũng không thực hiện bất kỳ tuyên bố hoặc cam kết nào về chất lượng, sự an toàn hoặc tính phù hợp của bất kỳ thông tin hoặc phần mềm trên trang liên kết đó. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về nội dung của các Trang tin điện tử khác liên kết với Trang tin điện tử của chúng tôi.

Nghiêm cấm việc tạo thành liên kết với Trang tin điện tử này từ trang tin điện tử hoặc văn bản khác nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của NTT.

Liên lạc trên Trang tin điện tử

Trụ sở chính của NTT-SuperCare365 tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam chịu trách nhiệm về Trang tin điện tử này.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Bản quyền đối với Trang tin điện tử này là độc quyền của  NTT-SuperCare365NTT-SuperCare365 giữ bản quyền. Nội dung nêu trong Trang tin điện tử này bao gồm nhưng không giới hạn thiết kế, bố cục trình bày, phần ngoại quan và đồ họa đều thuộc sở hữu của và được cấp phép cho chúng tôi. Bạn có thể xem, lưu dữ liệu, in, sao chép và phân phối các trang của Trang tin điện tử này chỉ với mục đích sử dụng cá nhân (ngoại trừ các hình ảnh về đội ngũ nhân sự của chúng tôi) nhưng không được sửa đổi các  trang này dưới bất kỳ hình thức nào. Bất kỳ việc sao chép nào vì mục đích thương mại hoặc  khác đều bị nghiêm cấm. Việc bạn sử dụng bất kỳ trang nào ở đây  phải tuân thủ theo quy định của Điều Khoản & Điều Kiện.

Luật Điều Chỉnh, Thẩm Quyền và Địa Điểm Phán Quyết

Việc bạn sử dụng Trang tin điện tử này và bất kỳ thông tin nào đăng tải ở đây và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh do việc sử dụng này đều chịu sự điều chỉnh theo luật pháp Việt Nam.